Select Page

Thailand

Tergar Thai
Tergar ThaiJanuary 25
ความปั่นป่วนที่เกิดจากการเกาะเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังจะบดบังความใสกระจ่างอันเป็นคุณสมบัติของจิตที่ตื่นรู้ ในขณะเดียวกันจิตที่สับสนนี้ไม่มีศักยภาพที่จะเข้าใจจิตที่อยู่พ้นมโนทัศน์ เราใช้ภาษามาเป็นสื่อในการอธิบายการตื่นรู้ สัมปชัญญะ ความว่าง ความสว่างกระจ่างอันไพศาล การตรัสรู้ การรู้แจ้ง แล้วคำอื่นๆ อีกมากมายที่มิอาจพรรณนาได้ ถ้อยคำอาจพอเป็นแนวทางให้เราได้ และเราสามารถมีประสบการณ์การตื่นรู้ภายในได้อย่างแน่นอน แต่เราจะไม่สามารถจินตนาการการตื่นรู้นั้นได้ และต่อให้คิดเท่าไหร่ก็ยังห่างไกลจากประสบการณ์จริง สภาวะนี้จะปรากฏชัดเมื่อเราเริ่มทำงานกับจิต

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

The confusion that arises when we cling to our beliefs and expectations obscures the innate clarity of our awakened minds; at the same time, this confused conceptual mind simply does not have the capacity to understand mind beyond concepts. We use language to describe awakening, awareness, emptiness, spacious luminosity, enlightenment, realization, and all sorts of other concepts that defy description. Words can point toward the way, and we can definitely experience our own inner wakefulness; but we cannot conceive of it, and every idea that we have about waking up remains far removed from experience. This becomes obvious once we begin to work with our minds.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiJanuary 23
ทุกความรู้สึกเป็นของชั่วคราว ทุกลมหายใจก็ชั่วคราว ทุบการพองการยุบก็ชั่วคราว ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง กลายสภาพไป
หายใจออกแต่ละครั้ง ฉันคนเก่าตายไป
หายใจเข้าแต่ละครั้ง มีฉันคนใหม่เกิดขึ้น
เปลี่ยนผ่านสู่ภพใหม่ เริ่มต้นใหม่ ตาย เกิดใหม่ เปลี่ยนแปลงไป

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

Each sensation is temporary. Each breath temporary, each rising and falling temporary. All changing, transforming.
With each exhale, the old me dies.
With each inhale, a new me is born.
Becoming, renewing, dying, rebirth, change.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiJanuary 22
เมื่อความกรุณาเริ่มตื่นขึ้นในหัวใจของคุณ คุณก็สามารถซื่อสัตย์ต่อตนเองได้มากขึ้น หากคุณทำอะไรผิดพลาดไป คุณจะสามารถรู้ได้ทันทีและจัดการแก้ไขมัน ในเวลาเดียวกันคุณจะไม่เพ่งโทษผู้อื่น ถ้ามีใครทำสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ถ้ามีคนตะคอกหรือปฏิบัติแย่ๆ ใส่คุณ คุณจะสังเกตเห็น (หรืออาจแปลกใจ) ว่า คุณไม่ได้ตอบโต้แบบเดียวกับที่คุณเคยทำ

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน”

When compassion begins to awaken in your own heart, you're able to be more honest with yourself. If you make a mistake, you can acknowledge it and take steps to correct it. At the same time, you're less likely to look for flaws in other people. If people do something offensive, if they start screaming at you or treating you badly, you'll notice (probably with some surprise) that you don't react in the same way you once might have.

– Mingyur Rinpoche
from the book “The Joy of Living”
Tergar Thai
Tergar ThaiJanuary 20
ตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มทำสมาธิในรูปแบบ ข้าพเจ้าพบว่าการทำสมาธิโดยไม่กำหนดวัตถุนั้นยากยิ่ง เพราะว่ามันง่ายเกินไป การระลึกรู้ธรรมดาๆ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของจิตธรรมชาตินั้นใกล้เคียงยิ่งกับการตระหนักรู้ อย่างเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้า ออกไปไหนๆ ทั้งวัน เวลาที่เรากิน และเวลาที่เราจะเข้านอน มันก็แค่การระลึกรู้ธรรมดา มันเป็นอย่างที่เป็น แต่เนื่องจากมันอยู่กับเราตลอดเวลา เราจึงไม่ตระหนักว่ามันมีค่าเพียงไหน และมันก็ง่ายที่เราจะลอยไปกับทุกความคิด ความรู้สึก และผัสสะต่างๆ ซึ่งเป็นผลพวงตามธรรมชาติของจิตในสภาวะธรรมชาติของมัน

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน”

When I first started meditating formally, I found that objectless meditation was too hard because it was too easy. The simple aware ness that is the essen.ce of natural mind is too close to recognize. It's there when we wake up in the morning, wherever we go throughout the day, when we eat, and when we get ready to go to bed. It's simply awareness. It is what it is. But because it's with us all the time, we don't recognize how precious it is. And it's just too easy to get caught up in all the thoughts, feelings, and sensations that are the natural by products of the mind in its natural state.

– Mingyur Rinpoche
from the book “The Joy of Living”
Tergar Thai
Tergar ThaiJanuary 18
กายอันล้ำค่าของมนุษย์คือเครื่องมือในการภาวนา

– กัมโปปะ, รัตนาภรณ์แห่งความหลุดพ้น
จากหนังสือ “ชีวิตที่เบิกบาน” ของท่านมิงจูร์ รินโปเช

The support is the supreme, precious human body.

- GAMPOPA, The Jewel Ornament of Liberation
from the book “The Joy of Living” by Mingyur Rinpoche

Resources

Latest

Programs

Latest

Asia Events

Latest