Thailand News

Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 31
ฉันมีพระธรณีเป็นพยาน เป็นบ้าน
มีพื้นพสุธาเป็นเครื่องค้ำจุน
ขอให้ฉันพำนักอยู่ในความเบิกบานและในความรักที่มีให้พระธรรม
ด้วยพระธรณีเป็นสักขีพยาน
ขอให้ฉันเป็นความเบิกบานและเป็นความรักในพระธรรม
ด้วยพระธรณีเป็นสักขีพยานแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีใครอื่นที่ต้องเอาอกเอาใจ
ขอให้กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมของฉันบริสุทธิ์
ไร้ความบิดเบือน ไม่แปดเปื้อนด้วยความอวดโอ่
ซื่อตรงอยู่ในความเป็นพุทธะที่หมดจดของตน

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

With the earth as my witness, as my home,
With this ground as my support,
May I rest in the joy and love of dharma.
With the earth as my witness,
May I be the joy and love of dharma.
With the earth as my only witness;
And in the absence of anyone to please or placate,
Let my activities of body, speech, and mind be pure;
Cleansed of distortions, unsullied by vanity,
True to my own pure Buddha being.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 29
เราวิ่งหนีสิ่งที่เรากลัว ไปหาสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อจะได้สบายใจ แต่ในเมื่อสิ่งที่เราวิ่งหนีนั้นมันมาจากจิตของเราเอง จึงเท่ากับเราวิ่งหนีตัวเอง ถ้านี่คือวิธีแสวงหาความสุข มันก็เป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้เลย

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

We run away from the fear, and seek comfort in what is familiar. Yet since what we are running away from comes from our own minds, we are running away from ourselves, and as a strategy for happiness, this never works.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 27
งานจำศีลภาวนาช่วงฤดูร้อนปี 2564 ณ วัดเทอร์การ์ โอเซลลิง ประเทศเนปาล (24 กรกฎาคม – 6 กันยายน)

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แพร่หลายนั้นขึ้นอยู่กับสังฆะเท่านั้น พระวินัยปิฎกกล่าวไว้ว่า สังฆะเจริญรุ่งเรืองด้วยการปฏิบัติตามกฎอันเคร่งครัดของรากฐาน 3 ประการ (การถือศีล การจำศีลภาวนา การเผยแผ่พระธรรมหลังจากการจำศีล) ตามพระวินัยปิฎก

ในสมัยพุทธกาล ฤดูมรสุมหน้าร้อนในอินเดียกินเวลานานสามเดือน ด้วยพระมหากรุณา พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ในที่เดียวในช่วงมรสุม เพื่อป้องกันการฆ่าแมลงและหนอนขณะเหยียบย่างไปบนถนนที่เป็นโคลน พระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่ในที่แห่งเดียวและเพียรฝึกปฏิบัติ นี่เรียกว่า 'จำศีลภาวนา' (เข้าพรรรษา)

ในช่วงจำศีลภาวนา สังฆะ (ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์) จะศึกษาไตรปิฎก (พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม) และปฏิบัติอธิสิกขาสามประการ (ศีล สมาธิ และปัญญา)

พระในวัดเทอร์การ์ โอเซลลิง ประเทศเนปาล จะศึกษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกันกับที่พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติในสมัยพุทธกาล การอบรมภาวนาจะเริ่มในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเทอร์การ์ โอเซลลิง ประเทศเนปาล

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ในช่วงจำศีลภาวนานี้ เพื่อจัดสร้างสถานที่สัปปายะอันเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้บริจาคสามารถสั่งสมกุศลกรรมและชำระล้างอกุศลกรรม เพิ่มพูนทั้งปัญญาญาณและบุญกุศลตราบจนกระทั่งตรัสรู้

ร่วมบริจาคได้ที่ https://support.tergarasia.org/support-tergar-summer-retreat/

----------

2021 SUMMER RETREAT AT TERGAR OSELLING, NEPAL (24th of July – 6th of Sept.)

The prevailing of the Buddha’s teaching depends solely upon the Sangha. The Sangha is flourished by following the strict rules of the three foundations (restoring the vows, summer retreat, the releasing of the summer retreat) according to the Vinaya Pitaka.

During Buddha’s time, the summer monsoon season in India lasted for three months. Based on the great compassion, Buddha instructed monks to stay in one place during the monsoon period in order to prevent the killing of insects and worms while walking on muddy roads. Monks are required to main in residene in one place, practice diligently, this is so called ’summer retreat’.

During the summer retreat, the Sangha (monks) will study Tri-pitakas (Vinaya, Sutra and Abhidharma) and practice mainly on three higher trainings (morality, concentration and wisdom).

The monks of Tergar Oselling, Nepal will study and follow exactly the same rules as the monks followed during the time of Buddha. The summer retreat will start on 24th July, 2021 at Tergar Oselling, Nepal.

We sincerely invite you to join us in supporting the monks during summer retreat, providing them a peaceful enviornment for practicing. The benefactors can accumulate virtues and purify karmic obstacles, increasing both wisdom and merits till enlightenment.

You can donate here: https://support.tergarasia.org/support-tergar-summer-retreat/
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 25
โดยทั่วไป เรามองกันว่าชีวิตมาก่อนความตาย แต่ถ้ามองด้วยปัญญา ความตายโดยที่ยังยึดติดอัตตาต่างหากที่มาก่อนชีวิต ตราบใดที่เรายังไม่ตื่นตาสว่างแล้วมองเห็นความเป็นจริงอันบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ได้ถูกกลั่นกรองและถูกบิดเบือนไปตามวัฒนธรรมหรือถูกบีบบังคับ เราก็จะยังเหมือนคนละเมอ ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืน อาศัยอยู่แต่ในที่ที่มีเห็ดราชื้น หากมองอย่างใช้ปัญญา การจะตื่นรู้ความเป็นจริงในชาตินี้ได้ เราต้องยอมให้ตัวตนอันคับแคบและเป็นสิ่งปรุงแต่งนี้รู้จักปล่อยวางเสียก่อน แล้วจึงค่อยตาย

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

In the conventional view, life comes before death. In the wisdom view, ego-grasping death comes before life. Until we wake up to the pure perceptions that are not filtered and distorted by culture and compulsions, we are sleepwalking, fully alive during neither the day nor the night—living in the place where only fungus grows. In the wisdom view, in order to wake up to reality in this life, first we must allow the limited, conditioned self to let go and die.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar ThaiJuly 24
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสด
เรื่องวิถีโพธิสัตว์เพื่อโลกสมัยใหม่
(The Way of the Bodhisattva for the Modern World)
โดยท่านมิงจูร์ รินโปเช
ในวันนี้เวลา 22.00 น. ทางช่อง Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=veNdvXOjK_o

Live talk "The Way of the Bodhisattva for the Modern World"
by Mingyur Rinpoche
Today at 10 pm (Bangkok Time) on YouTube channel
https://www.youtube.com/watch?v=veNdvXOjK_o