Viet Nam Study Group

Được sự gia trì của Mingyur Rinpoche, nhóm thực hành thiền Viet Nam Study Group bắt đầu hoạt động...

Read More