Pilih Halaman

Hong Kong Events

Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心曾在直播。Juni 22
早課
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心曾在直播。Juni 17
早課
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心曾在直播。Juni 15
早課
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心
Tergar Hong Kong 德噶香港禪修中心Juni 11
禪修時,你可能沒有特別執著在什麼對境,但是你還是有覺知,還是清楚當下發生的一切,這就是自心某種程度的呈現,可以概括地說是一個覺性的中心。— 摘自《世界上最快樂的人》 P182

2021年6月17日(星期四)7:30-8:30pm 將開展「開心禪」一階的網上共修,主題為「開放的覺知(上)」。 歡迎已完成「開心禪」一階課程的學員參加!

#德噶 #德噶香港禪修中心 #開心禪 #禪修 #共修 #練習 #覺知 #開放的覺知#Tergar #Tergarhongkong #meditation #joyofliving #groupmeditation #onlinegroupmeditation

Hong Kong Events, Hong Kong Teaching Tour

Terbaru

Hong Kong

Terbaru
Maaf, Tidak Ada Posting

Asia Events

Terbaru