Tergar Thai
Tergar Thai22 5 月
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!
"การนำปัญญาญาณของท่านศานติเทวะมาสู่ชีวิต"
โดยท่านมินโดรลลิง เจซุน คานโดร รินโปเช
ในวันนี้ เวลา 21.00-22.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

Join Free Event: "Bringing Shantideva’s Wisdom to Life"
With H.E. Mindrolling Jetsun Khandro Rinpoche
Today at 9.00-10.30 PM (Bangkok Time)
Tergar Thai
Tergar Thai22 5 月
...ธรรมชาติแท้จริงของเรานั้นตื่นรู้อยู่แล้ว บริบูรณ์อยู่แล้วอย่างที่มันเป็น และแท้จริงแล้วสิ่งที่ทรงแสวงหาก็มีอยู่แล้วในพระองค์เอง

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก: การเดินทางของนักบวชผ่านบาร์โดชีวิตและความตาย"
In Love with the World: A Monk's Journey Through the Bardos of Living and Dying
Tergar Thai
Tergar Thai21 5 月
อาตมาคิดว่าพ่อของอาตมาผู้รู้ทุกสิ่งในโลกนี้ดีกว่าใครๆ ได้เคยอธิบายให้อาตมาฟังว่า นรกเป็นสภาวจิต ไม่ใช่สถานที่ ท่านยืนยันว่าที่พูดถึงความร้อนหนาวน่ากลัวของนรกนั้นไม่ได้หมายถึงชาติหน้า แต่หมายถึงชาตินี้ และอธิบายว่าความตั้งใจที่แท้จริงของการสอนเรื่องนรก ก็เพื่อปลุกให้เรารู้ว่าการโกรธคือการลงโทษทั้งผู้อื่นและตนเอง อุเบกขาเหือดแห้งไป หัวใจปิดตาย ศักยภาพที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับความรักชะงักงันอยู่กับที่ เราพูดกับคนที่เราเกลียดว่า “ไปลงนรกเสียเถิด”

พ่อยังอธิบายด้วยว่า ในกงล้อของความทุกข์ที่หมุนไปนั้น มีเมล็ดพันธุ์แห่งความหลุดพ้นอยู่ด้วย และในภพภูมิมนุษย์มีโอกาสที่จะตื่นรู้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่าอาตมาสามารถเห็นแจ้งได้ในชาตินี้ อาตมาจึงอยากฝึกปฏิบัติภาวนา เพื่อให้พ้นจากวัฏฏะแห่งชีวิตนี้

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

My father, who is my estimation knew more about everything in the whole world than anyone else, had already explained to me that hell was a state of mind, not a location. He had insisted that horrific descriptions of the hot and cold hells did not point to the next life, but to this one. Their real intention, he explained, was to awaken us to the self-imposed punishment that anger inflicts. When we act out of anger we punish others and ourselves. Our equanimity evaporates. Our hearts shut down. The capacity to give and receive love freezes on the spot. From our own disgust, we tell others, “Go to hell.”

My father had also explained that within the wheel of suffering, our neurotic spinning contains the seed of liberation; and that the human realm provides the best opportunity for waking up. That meant I could get enlightened in this life. I just wanted to learn meditation and get off the wheel.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”
Tergar Thai
Tergar Thai19 5 月
กิจกรรมฟรี! "การเขียนเพื่อความรู้ตัว"
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
งานนี้จัดผ่านแอป Zoom และเปิดให้เข้าได้ในวันนี้ เวลา 18:15 น.
(ไม่มีล่ามแปลภาษาไทย)

Free Event : "Writing for Awareness"
Registration is not required.
The forum will be conducted by Zoom and open today at 18:15.
Tergar Thai
Tergar Thai19 5 月
ความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงระหว่างอาตมากับพระพุทธองค์นั้นอยู่พ้นกาลเวลา พ้นการแบ่งเป็นสองขั้ว พระพุทธองค์มิได้ไปแล้ว อาตมาไม่ได้ยังอยู่ แต่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ พระพุทธองค์กับอาตมา ในความเป็นจริงที่ไม่ตาย ซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของเราทุกคน ความเป็นจริงของ “ความตายที่อยู่พ้นความตาย” นั้น ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด ความตายนี้เองที่เปิดโอกาสให้ช่วงเวลาอันจำกัดของเราในร่างกายที่ไม่เที่ยงได้เจริญเติบโต และช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดแนบแน่นกับตนเองและกับผู้อื่น การรู้สึกแปลกแยกกับตนเองและโลกรอบตัวคือเรื่องราวที่จิตยึดติดปรุงแต่งขึ้น แต่เราสามารถฝึกปล่อยวางความหวังลมๆ แล้งๆ ที่ทำให้เราโหยหาความสุขในกายและในโลกนี้ เราสามารถข้ามพ้นความไม่สบอารมณ์ทั้งหลาย แล้วเอาความรักเข้ามาแทนที่ความโหยหา ดังที่อาตมาเพิ่งค้นพบ เมื่อเรารักโลก โลกก็จะรักเรา

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

The continuity and the connection between me and Buddha went beyond time, beyond dualities. Buddha is not gone. I am not present. We are here, Buddha and me, in the deathless reality that is the true home of us all. The reality of “death-beyond-death” has no beginning and no end. It is this death that allows our limited time in this impermanent body to flourish, and that enables us to live intimately with ourselves and with one another. Feeling divided from ourselves and the world around us is the deceptive narrative of the grasping mind. But we can learn to let go of false hopes that leave us yearning for ease in our bodies and in this world. We can move beyond our discontent. We can replace longing with love. As I was just beginning to discover, when you love the world, the world loves you back.

– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”